De spoordijk krijgt een nieuw leven!

Een paar maanden geleden heeft wijkraad de Bunders, door middel van een huis-aan-huis verspreide oproep, aandacht gevraagd voor de spoordijk. Het talud van deze voormalige spoorlijn, nu het laatste stukje oude natuur in onze wijk, is ernstig afgekalfd. Spontaan heeft een aantal vrijwilligers zich gemeld om dit proces te stoppen en de spoordijk een nieuwe, natuurlijke uitstraling te geven. Daarvoor is medewerking van de buurtbewoners nodig.

Wat zijn we aan het doen?

Om het afkalven van het talud van de voormalige spoordijk tegen te gaan en de bomen te beschermen tegen omvallen (nu liggen de wortels grotendeels al bloot) is in de deelwijk "De Velden" begonnen met een proefvak. Tot over een lengte van 100 meter is de dijk voorzien van een natuurlijke afrastering d.m.v. palen en snoeihout. Over 60 meter zijn palen met gaas geplaatst; dit alles om te voorkomen dat loslopende honden en jeugd opnieuw voor afkalving gaan zorgen. Er zal nog meer snoeihout nodig zijn om de afrastering hoger te maken (een gedeelte was door de jeugd alweer vernield!), maar dat is op dit moment (4 april 2016) nog niet voorhanden.

Hoe gaat het verder?

Hierna moet het talud met aarde worden aangevuld en beplant met struiken; eventueel met (helm)gras. De Gemeente levert de aanplanting en zorgt voor de aanvulling van het talud.
Een werkgroep, o.l.v. Christ Raaijmakers, heeft hard gewerkt aan dit project dat moet uitmonden in een volledige verbetering van de spoordijk aan de kant van de deelwijk De Velden. Een proces dat eigenlijk niet meer stopt: de wijk wil/moet ook het onderhoud ter hand nemen om het laatste stukje oude natuur niet te laten verdwijnen. De Gemeente snoeit in delen eens in de 12 jaar (6 jaar aan de ene kant en 6 jaar aan de andere), maar dat gaat vanwege bezuiniging zo rigoureus dat de natuur een langere hersteltijd nodig heeft.

Trots!

De werkgroep kan trots zijn op het resultaat tot nu toe. Er is in een plezierige sfeer hard gewerkt (gelukkig met goed weer) en het resultaat is verbluffend. Natuurlijk: het is een proefstuk! Er is discussie gaande of het wel nodig was om sommige bomen te verwijderen om lager groeiende struiken op de spoordijk een kans te geven om te groeien. Voor de overige spoorgedeelten zal hiermee met uiterste voorzichtigheid moeten worden omgegaan. Het is natuurlijk niet de bedoeling bomen te kappen nu we juist bezig zijn ze te redden.

Communicatiebord spoordijk 2

De werkgroep is gelukkig in de gelegenheid geweest om veel wandelaars uit te leggen waarom men hiermee bezig is. Dat heeft begrip en waardering gekweekt.
Ook is het de bedoeling informatieborden te plaatsen met de uitleg waarom het talud niet meer betreden moet worden. Ook aan de jeugd zal moeten worden uitgelegd waarom e.e.a. gebeurt. Dat helpt echt wel, heeft de werkgroep gemerkt. Hiervoor vragen wij ook de hulp van ouders.
Hierbij ook een oproep aan passanten om geconstateerde vernielingen te melden aan de deelwijk De Velden: dan wordt het z.s.m. hersteld!

Houtwal

Houtwal

In het proefstuk is de spoordijk over een lengte van 100 meter voorzien van een natuurlijke afrastering d.m.v. palen en snoeihout.
Houtwal

Houtwal

Om verdere afkalving te voorkomen moet het talud met aarde worden aangevuld en beplant met struiken; eventueel met (helm)gras.
Resultaat

Resultaat

De werkgroep kan trots zijn op het resultaat. Er is hard gewerkt!

 Contact Deelwijk De Velden