• Home
  • Nieuws
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Afronding Bunderse Hoek

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Afronding Bunderse Hoek

Bunderse Hoek
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Afronding Bunderse Hoek

De Gemeente Meierijstad bericht ons het volgende:

“Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken ter voldoening aan artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan Afronding Bunderse Hoek, zoals dit door de gemeenteraad bij besluit van 27 juni 2019 gewijzigd is vastgesteld, met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking gedurende zes weken van 13 augustus 2019 tot en met 23 september 2019 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel gedurende openingstijden. Tevens is het bestemmingsplan Afronding Bunderse Hoek elektronisch raadpleegbaar op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1948.VHL005BP0012019P-VG01

Voor het gebied gelegen tussen de wijk De Bunders en de Udenseweg is een plan opgesteld voor maximaal 97 woningen ter afronding van de woonwijk. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Vossenweide, Bisamweide, Buitenweide, Udenseweg en de Wethouder Donkersweg. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Het bestemmingsplan is in 2016 voorbereid, maar door gebreken in de onderbouwing vernietigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State per uitspraak van 2 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2072). Omdat het op 27 juni 2019 vastgestelde bestemmingsplan slechts voorziet in het herstel van de geconstateerde gebreken die tot vernietiging hebben geleid, is er voorafgaand de vaststelling niet opnieuw de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening geboden.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling op 27 juni 2019 een amendement aangenomen, die voorziet in de toevoeging van een voorwaardelijke verplichting aan de regels:

“5.5.3 Voorwaardelijke verplichting
Een omgevingsvergunning voor nieuwe bouwactiviteiten overeenkomstig de bestemming Wonen in
Artikel 5 zal niet eerder worden verleend dan nadat de planopzet voor de te ontwikkelen woningen,
groene inpassing en ontsluiting binnen de bestemmingen Wonen (Artikel 5) en Groen (Artikel 3) en
Verkeer (Artikel 4) op een adequate wijze is besproken met belanghebbenden.”

Binnen deze termijn van zes weken kan beroep tegen het raadsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
- belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;
- belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen. Tot deze categorie worden gerekend belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Tevens kunnen, in geval van onverwijlde spoed, voornoemde belanghebbenden tijdens de beroepstermijn de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overgelegd.

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met een medewerker van het atelier Gebiedsontwikkeling en Planologie, bereikbaar via telefoonnummer 14 0413 .”