Wijkraad

De Bunders

Per 1 januari 2017 is de fusie tot stand gekomen tussen de gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en Veghel en zijn deze 3 gemeenten opgegaan in de nieuwe gemeente Meierijstad.
De voormalige gemeente Veghel bestaat uit de kern Veghel en meerdere kerkdorpen: Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart. De kern Veghel is onderverdeeld in wijken met elk hun eigen wijkraad. Elk kerkdorp heeft zijn eigen dorpsraad. Zo hebben ook de voormalige gemeenten Schijndel en St. Oedenrode hun eigen wijk- en dorpsraden.
Heeft u vragen of opmerkingen over de leefbaarheid in uw wijk of dorp, dan kunt u bij de leden van de wijkraad of dorpsraad terecht.

De Bunders is een wijk met bijna 3.200 wooneenheden en daarmee niet alleen de grootste wijk van de voormalige gemeente Veghel, maar ook van de nieuwe gemeente Meierijstad.
Wat doet de wijkraad? De wijkraad staat met beide benen in de wijk: tussen de bewoners; luistert, denkt mee en adviseert. De wijkraad praat en overlegt met bewoners en bewonersgroepen, binnen De Bunders aanwezige verenigingen en instellingen, neemt zelf het voortouw of steunt initiatieven van wijkbewoners. De doelstelling van de wijkraad is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en om te voorkomen dat de wijk achteruit gaat. Te denken valt onder andere aan zaken als veiligheid op straat, verkeersveiligheid, fietsroutes, parkeren, groenvoorzieningen, overlast, zwerfafval, nieuwe ontwikkelingen in de wijk etcetera. Op al deze gebieden geeft de wijkraad gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, aan de politie en aan andere instellingen, maar heeft daarin geen beslissingsbevoegdheid.

Schakel

De wijkraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente; enerzijds als spreekbuis voor de collectieve belangen van de wijk en anderzijds als klankbord voor de gemeente. De wijkraad brengt in beeld wat de verschillende belangen zijn. Dat doet zij, afhankelijk van het onderwerp, door het raadplegen van de bewoners door middel van een (beperkte) enquête of het houden van een informatieavond. Dit raadplegen kan ook alleen beperkt worden tot de direct-omwonenden of Deelwijk. In beide laatste gevallen handelt de Deelwijkraad op dat moment als zijnde de wijkraad.
Nadien worden de resultaten besproken met de gemeente en zal de wijkraad/deelwijkraad voorstellen doen, die moeten leiden tot beter begrip en grotere kans van acceptatie door de bewoners. Daarna worden er afspraken gemaakt met de gemeente betreffende het hele proces.De wijkraad/deelwijkraad bewaakt of deze afspraken worden nagekomen en trekt aan de bel, indien hierin wordt verzaakt, of van wordt afgeweken.
Het staat de wijkraad/deelwijkraad vrij om initiatieven te ontwikkelen voor actuele thema’s of ideeën, die uit de eigen (deel)wijk voortkomen en deze bij de gemeente kenbaar te maken.

Projecten

Een aantal zaken waarin we sinds de oprichting in 1996 al succes geboekt hebben, zijn onder andere (grote projecten):

- Project KijkinmijnwijK (uitgebreide enquête, gehouden in onze wijk, waarbij een hoog percentage aan ingevulde enquêtes werd gescoord). Hierbij is ontzettend veel materiaal verzameld over de bewoners. Jammer genoeg is het vervolgtraject niet adequaat opgepikt door de gemeente en slechts mondjesmaat aan bod gekomen.
- Wijkverbetering Heibunders 1 (Gruttodonk en Kievietdonk)
- Wijkverbetering Heibunders 2 (Meeuwdonk en Patrijsdonk)
- Herinrichting Bundersweg
- Baggerproject.

Toch staan er nog een aantal (grote) zaken, die de aandacht blijven behoeven:
- Parkeerproblematiek binnen de wijk op diverse plekken
- Omgaan met de groenvoorziening (bomenkap)
- Voorgenomen bouw De Bunderse Hoek
- Verloedering Winkelcentrum De Bunders
- Overlast (hangjongeren en zwerfvuil)

Voor alle duidelijkheid, de Wijkraad is iets heel anders dan de Wijkvereniging! Van een wijkvereniging moet je lid zijn om deel te kunnen nemen aan activiteiten. De wijkraad is er voor iedereen en kost niets.

van wijkbewoners voor wijkbewoners

Om de belangen van de inwoners van de voormalige gemeente Veghel met betrekking tot het woon- en leefklimaat zo goed mogelijk te behartigen, werden vanaf 1994 de dorps- en wijkraden opgericht. Als zodanig vertegenwoordigen zij de bewoners van de kerkdorpen en de wijken van de voormalige gemeente Veghel; nu de gemeente Meierijstad. Wijkraad De Bunders, opgericht in 1996, is net als de andere dorps- en wijkraden een stichting en heeft dus geen leden. De wijkraad werkt op basis van notarieel vastgelegde statuten en een huishoudelijk reglement. In de contacten met de gemeente Meierijstad wordt de wijkraad geacht namens de bewoners van De Bunders te spreken.
De wijkraad is het belangrijkste aanspreekpunt voor de gemeente Meierijstad voor alle zaken die van invloed zouden kunnen zijn op het woon- en leefklimaat in onze wijk. De afspraken met betrekking tot de samenwerking tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden zijn sinds 2002 vastgelegd in een convenant. In 2017 is er, na een aantal overleggen tussen de gemeente Meierijstad en de voorzitters van alle wijk- en dorpsraden, opnieuw een convenant vastgesteld, Tevens wordt er hard gewerkt aan een andere vorm van subsidieverstrekking aan de dorps- en wijkraden. Hiervoor is een Kerngroep in het leven geroepen, bestaande uit 1 of 2 vertegenwoordigers uit de diverse wijk- en dorpsraden. Vooralsnog wordt de subsidieverstrekking voor 2018 niet gewijzigd en blijft deze zoals is afgesproken en waarbij kan worden vastgesteld dat wijkraad De Bunders niet akkoord is gegaan met het subsidiebedrag, dat voor elke wijk- en dorpsraad van de voormalige gemeente Veghel exact hetzelfde is. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen de grootte (aantal inwoners) van de diverse wijken en dorpen.

Contact met bestuur van de wijkraad

(oktober 2015)