Verkeer

De Commissie Verkeer is door de wijkraad De Bunders in het leven geroepen om problemen, die de bewoners van De Bunders ondervinden op het gebied van Verkeer en Verkeersveiligheid, te behartigen en onder de aandacht van de gemeente te brengen.
Daarvoor is er een samenspel nodig tussen de bewoners en de Commissie. Bewoners van De Bunders worden opgeroepen om de problemen, die zij ondervinden, bij de Commissie Verkeer aan te kaarten. U kent uw deel van de wijk, straat of straten het allerbeste! Natuurlijk staat het de commissie ook vrij om initiatieven te nemen, die moeten leiden tot het verhogen van de verkeersveiligheid.

Opmerking:

Het liefst ziet de Commissie dat er meerdere bewoners zijn, die dezelfde problemen ondervinden en het geen individueel geval is. Vriendelijk verzoek om u eerst te oriënteren bij medebewoners, alvorens dit te melden bij de Commissie.
Voor echt individuele gevallen kunt u terecht bij de gemeente via www.veghel.nl en vervolgens kiest u in de blauwe balk linksboven: Zelf regelen.

Vervolgtraject

Met de bewoners, die het probleem hebben aangekaart, wordt het probleem nader onderzocht en mogelijk ter plekke bekeken. In overleg zal er naar een oplossing of verbetering van de situatie worden gezocht. Ook is het mogelijk dat de Commissie externe adviseurs raadpleegt voor advies. Deze mogelijke oplossingen worden voorgelegd aan de gemeente Veghel. In overleg met de gemeente Veghel worden de voorstellen bekeken op:

 • realiteit
 • uitvoerbaarheid
 • haalbaarheid (ook financieel)
 • past binnen de plannen van de gemeente

De Commissie Verkeer staat open voor de voorstellen van de gemeente Veghel, of eventuele alternatieven. Indien gemeente en commissie zich gezamenlijk kunnen vinden in een oplossing of verbetering, dan zullen de bewoners verder worden ingelicht; mogelijk via een informatieavond, waarbij ook de bewoners inspraak hebben.

Mochten er geen beren meer op de weg zijn, dan zal de gemeente het plan verder uitwerken en er een kostenplaatje aan hangen.

Pas als alle lichten op groen staan, zal er worden gewerkt aan het probleem en worden er afspraken gemaakt over o.a.

 • start van de werkzaamheden
 • duur (mogelijke einddatum)
 • benoemen van mijlpalen
 • aanpak van het probleem

De rol van de Commissie is die van het volgen van de voortgang en vaststellen of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Samenstelling Commissie Verkeer:

 • Arie Dijkhuizen (voorzitter)
 • Aart Floor
 • Theo Gruijters
 • Sjors Manders

Contact met de commissie verkeer

Lopende projecten:

- Busselbundersweg

Al langer spelen nog onderstaande onderwerpen:

- Parkeerproblematiek Schapeweide.
- Fietsoversteek Tijmveld

Niet onvermeld mag blijven dat, in samenwerking tussen de gemeente, wijkraad en bewoners het project “Herinrichting Bundersweg” tot stand is gekomen. Dit tot grote tevredenheid van alle partijen. Natuurlijk is niet alles voor 100% geslaagd en blijven er altijd wensen liggen, maar er is wel iets tot stand gekomen. Resultaat: er ligt nu een prima doorgaande weg door de wijk De Bunders.

Samenwerking loont!

(november 2015)